phm seTừ doanh nghiệp 5 người, sau 20 năm Kim Tín trở thành tập đoàn đa ngành

phm seTừ doanh nghiệp 5 người, sau 20 năm Kim Tín trở thành tập đoàn đa ngành

phmseTừdoanhnghiệp5người,sau20nămKimTíntrởthànhtậpđoànđangành:Lễ