hoa hâu sexChi phí quản lí doanh nghiệp (General & administration expenses) là gì?

hoa hâu sexChi phí quản lí doanh nghiệp (General & administration expenses) là gì?

hoahâusexChiphíquảnlídoanhnghiệp(Generaladministrationexpenses)làgì