holding nghĩa là gì

holding nghĩa là gì

holdingnghĩalàgì:holdingnghĩalàgìThôngtinNgànhnghề:Nhàmáyxe