Xưởng xe đạp Toray tuyển số lượng lớn công nhân nghỉ đôngtuyển tài xế lớn tuổinew 2022

Xưởng xe đạp Toray tuyển số lượng lớn công nhân nghỉ đôngtuyển tài xế lớn tuổinew 2022

XưởngxeđạpToraytuyểnsốlượnglớncôngnhânnghỉđôngtuyểntàixếlớntuổine