17 nhân dân tệ / giờ cho đồ ăn và chỗ ở cho người phục vụ cũviệc làm bách hóa xanhnew

17 nhân dân tệ / giờ cho đồ ăn và chỗ ở cho người phục vụ cũviệc làm bách hóa xanhnew

17nhândântệ/giờchođồănvàchỗởchongườiphụcvụcũviệclàmbáchhóaxa