Xiqing Rain Boots Factory tuyển công nhân tạm thờimau cvnew 2022

Xiqing Rain Boots Factory tuyển công nhân tạm thờimau cvnew 2022

XiqingRainBootsFactorytuyểncôngnhântạmthờimaucvnew2022:XiqingRainBoo

Học vụ bán thời gian (Thư ký văn phòng)mau cvnew

Học vụ bán thời gian (Thư ký văn phòng)mau cvnew

Họcvụbánthờigian(Thưkývănphòng)maucvnew:Họcvụbánthờigian(Thưkývă

Trực tiếp thuê công nhân nghỉ đôngmẫu cvnew 2022

Trực tiếp thuê công nhân nghỉ đôngmẫu cvnew 2022

Trựctiếpthuêcôngnhânnghỉđôngmẫucvnew2022:Trựctiếpthuêcôngnhânnghỉđ